Everett Jones & Carol Duskey 21 Jan 1961 Calhoun Co WV