Cummins Buchanan & Doshia Shepard July 14 1897 Wirt Co WV